Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden The Color Studio

1. Alle goederen worden verzonden op gevaar en risico van de klant, zelfs wanneer de zending vrachtvrij geschiedt. 

2. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten ons uiterlijk binnen de acht dagen na levering per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden.

3. Niet betaalde goederen blijven de eigendom van The Color Studio. Wij behouden ons het recht om ze terug te nemen op kosten van de koper. Een onvolledige levering kan niet ingeroepen worden als reden tot niet betalen.

4. Betaling geschiedt te Waregem ten laatste 15 dagen na factuurdatum door overschrijving met vermelding van het factuurnummer op één van de bankrekeningen van The Color Studio. Bij betaling is alleen de handtekening van een zaakvoerder van The Color Studio geldig voor ontlasting.

5. Bank- of andere kosten als gevolg van internationale transfers of koerswijzingingen zijn volledig ten laste van de klant. Kortingen kunnen enkel en alleen in rekening gebracht worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van The Color Studio. 

6. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Niet-betaling op een vastgestelde datum impliceert de ontlasting van voltooiing van de levering. Vertraging in de betaling van de voorschotten op gedeeltelijke leveringen, brengt van rechtswege machtiging mee om de bestelling te vernietigen of de levering stop te zetten, dit naar keuze en onder voorbehoud van alle rechten. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt worden alle door The Color Studio binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen en blijven alle goederen eigendom van The Color Studio. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem reeds ter beschikking gestelde goederen te gebruiken. 

7. Betalingen kunnen steeds gevorderd worden voor gedeeltelijke levering. 

8. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 12 % met een minimum van EUR 50,- en een maximum van EUR 1500,-, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, boven alle eventuele andere kosten. Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint een intrest te lopen van 1,25 % per maand zonder enige ingebrekestelling.

9. Indien het krediet van de klant een minder gunstige keer neemt, behoudt The Color Studio zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.  In geval de koper ons geen voldoening schenkt, heeft The Color Studio het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. Wisselverbintenissen veranderen in niets aan de toepasselijkheid van onze verkoops- en factuurvoorwaarden.

11. Wanneer de klant een opdracht of bestelling tijdens de levering annuleert, dient de klant de volledige vergoeding die The Color Studio zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht of bestelling, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te betalen. Onder bijkomende kosten vallen alle kosten die The Color Studio bij een project gemaakt heeft, zelfs zij die door The Color Studio nog niet betaald werden maar waarvoor The Color Studio reeds een bestelling heeft geplaatst bij derde partijen.

12. Wanneer er sprake is van buiten zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van The Color Studio redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft The Color Studio het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft The Color Studio recht op de vergoeding voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de klant er de oorzaak van zijn dat van The Color Studio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft The Color Studio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op de volledige op de opdracht betrekking hebbende vergoeding.

13. The Color Studio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen waarvoor de klant opdracht heeft gegeven deze uit te voeren. Alle handelingen worden met de grootste zorg uitgevoerd. De klant verbindt er zich tevens toe om al de richtlijnen tijdens en na de behandeling correct uit te voeren. Een niet naleving van de richtlijnen kan niet leiden tot een schadeloosstelling door The Color Studio.

14. Indien de klant een inschrijving voor een cursus of activiteit annuleert (om welke reden dan ook) na afloop van de herroepingstermijn en minstens 16 werkdagen voor de aanvang van de cursus of activiteit heeft de klant geen recht op terugbetaling van het betaalde voorschot, maar kan het betaalde voorschot wel in rekening gebracht worden voor een volgende opleiding die de klant bij The Color Studio zou volgen, voor zover die opleiding doorgaat binnen 1 jaar na annulering van de cursus of activiteit. 

Indien de klant een inschrijving voor een cursus of activiteit annuleert (om welke reden ook) minder dan 16 werkdagen voor de aanvang van de cursus of activiteit  dan wel na aanvang ervan, heeft de klant in geen geval recht op een terugbetaling door The Color Studio van de reeds betaalde gelden inclusief het betaalde voorschot. In dat geval is de klant het totale bedrag van de cursus of activiteit verschuldigd. Voorschotten worden derhalve in geen enkele situatie terugbetaald.

Indien de klant een inschrijving voor een seminarie of masterclass met externe lesgevers annuleert (om welke reden ook), heeft de klant in geen geval recht op een terugbetaling door The Color Studio van de reeds betaalde gelden inclusief het betaalde voorschot. Wanneer de annulatie gebeurt minder dan 20 werkdagen voor aanvang van een seminaire, is de klant het totale bedrag van het seminarie of de masterclass verschuldigd. Voorschotten worden derhalve in geen enkele situatie terugbetaald.

15. Elke opleiding gaat pas door op de vooropgestelde datum van zodra we 2 of meer inschrijvingen ontvingen. In geval van slechts 1 inschrijving, kijken we samen met de cursist wanneer we deze opleiding opnieuw kunnen inplannen in de nabije toekomst. 

16.  Alle rekeningen en / of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd tenzij de klant uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum zijn ongenoegen schriftelijk kenbaar maakt aan The Color Studio. Elk laattijdig protest zal beschouwd worden als onbestaande en irrelevant.

17. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd.

18. Indien de klant een afspraak minder dan 72u voor aanvang van de behandeling annuleert, zijn wij genoodzaakt een annulatievergoeding van € 50 per voorzien uur aan te rekenen. Komt de klant zonder te verwittigen niet opdagen op zijn/haar afspraak, dan is de klant ons de prijs van de geplande behandeling verschuldigd. Wij zijn genoodzaakt deze vergoedingen in rekening te brengen om de gereserveerde tijd te compenseren.

19. Een week voor verlofperiodes dient de volledige betaling van een geboekte behandeling bij reservering gebeuren. In deze periodes is er geen recht op terugbetaling na annulatie van toepassing. Enkel in het geval van overmacht of ziekte mits voorgelegd ziektebriefje, geldt er een uitzondering op deze regel. 

20. De verantwoordelijkheid voor de KMO-portefeuille aanvraag ligt geheel bij de klant. Wanneer de aanvraag niet tijdig is gelukt of wanneer de geldende termijn van betaling aan de overheid zijn overschreden door de klant, is de klant in elk geval verplicht om de gehele factuur te voldoen rechtstreeks aan TCS en dit binnen de betalingstermijn van de factuur. 

21. Wanneer de KMO-portefeuille aanvraag nog niet werd afgerond en is betaald voor aanvang van de opleiding, betaalt de klant het volledige bedrag van de opleiding rechtstreeks aan TCS en dat de eerste dag van de opleiding. Wordt de KMO-portefeuille aanvraag alsnog binnen de wettelijke termijn volbracht, wordt het bedrag van de KMO-portefeuille subsidie terug gestort na ontvangst door TCS.